Den Blå Ringborg

Vikingeskibsmuseet, Nationalpark Skjoldungernes Land

Med Den Blå Ringborg gentænkes Roskilde Vikingeskibsmuseum, som porten til Nationalpark Skjoldungernes Land og bliver dermed en del af en større fortælling om tidligere tiders  sagnkonger – legendariske figurer fra sagaer og heltekvad, hvis liv ifølge sagnene udspillede sig i og omkring Roskilde Fjord.

Som ét stort cirkelslag sammenbindes og udvides museet i et landskabeligt greb, der peger tilbage på vikingetidens ringborge, hvor en cirkulær geometri af voldanlæg og palisader på én gang forsvarede udadtil og forenede bebyggelsen indadtil.

Med ringborgen som det arkitektoniske hovedmotiv skabes en kystsikrings- promenade, der både forsvarer området mod fremtidige oversvømmelser og bliver en ny rekreativ oplevelse. Som en del af cirkelslaget udvides åløbet og museumshavnen for at styrke relationen til Roskilde Domkirke og den bagvedliggende by. Således gives fjorden tilbage til byen gennem et teknisk anlæg med landskabelig værdi.

Inden for kystsikringspromenadens cirkelslag, forstærkes museumsoplevelsen, og det bliver her muligt at opleve vikingeskibene ved vandet, på vandet og under vandet. Et nyt ankomst- og besøgscenter lægger sig som en bro ud til museet og iscenesætter ankomsten på vandet, over det udvidede havneløb. I Vikingeskibshallen opleves de rekonstruerede skibe forsat ved vandet, nu i sikkerhed for havets kræfter, med fjorden som baggrund, imens nye museumsrum etableres under vandets overflade, for at understøtte museets nye ansvarsområde for marinarkæologi øst for Storebælt.

Information:

  • Sted: Vikingeskibsmuseet, Roskilde
  • Klient: Nationalpark Skjoldungernes Land, Innovationsfonden
  • Program: Stormflodssikring med rekreative faciliteter samt nye museums og ankomstfaciliteter
  • Periode: 2017
  • Status: Ideoplæg, forskningsprojekt
  • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Anna Maria Indrio, Pil Whitta Andersen, Sarah Lassen, Daniel Seyed Jebraili
 Promenaden set fra vest


KYSTSIKRINGEN

Den Blå Ringborg er et kystteknisk anlæg, der sikrer imod generelle havvandsstigninger og stormflod. Vikingeskibshallen er placeret 1,3 meter over vandoverfladen og oversvømmes ved 1,4 meter.

Ved etablering af en 1,5 meter høj fast kyst- sikring sikres museet og museumsøen. Under stormflod vil en automatisk højtvandsmur skyde op fra den faste kystsikring og afskærme for bølger og vraggods. Stormen Bodil er blevet registreret med de højeste bølger, der endnu har været og målte 2,3 meter. Af sikkerhedsmæssige årsager tilføjes 25% i højden på den opskydelige kystsikring, så den fremadrettet også kan tage imod lignende stormfloder selv med øgede havvandsstig- ninger.

Ved anlæggelsen af et 1 meter højt, opdæmmet vandspejl foran museet, vil man kun se 0,5 meter af den faste kystsikring. På den måde vil kystsikringen synes som en smal, skarp linje i det store fjordbillede. Samtidig med placeres det rekreative boardwalk på ydersiden af kystsikringen, så det forstyrrer mindst muligt fra museet. Brugerne af det rekreative lag vil komme tættere på fjorden og samtidigt gør man det muligt at se Vikingeskibshallen fra vandet og i relation med Roskilde Domkirke.


 

Promenaden set fra øst


Udsigt fra den eksisterende Vikingeskibshal