Kystens usete potentialer

En national kortlægning

NORRØN ønsker med projektet at nuancere samfundsdebatten omkring de omstridte kystbyggerier i Danmark med ambitionen om at præcisere den fremtidige anlægsaktivitet i det danske kystlandskab.

Projektets mål er at forbinde den store nationale udfordring om klimasikring af de danske kyster, og den enorme anlægsaktivitet dette repræsenterer på landsplan, med landdistriktskommunernes ønske om at udvide adgangen til deres rekreative oplevelsestilbud for lokalbefolkningen samt at tiltrække et øget antal gæster udefra.

Helt konkret har NORRØN udarbejdet 7 kort, på baggrund af datagrundlaget for Kystdirektoratets Kystanalyse 2016. Kortlægningen sammenholder de steder i landet, der vil blive udsat for fysiske skader fra kysterosion og oversvømmelse, med placeringen af landets kystnære havnebyer.

Målet med projektet er at undgå en ukritisk kommercialisering af de danske kyster, men derimod præcisere indsatsen de steder, hvor der i forvejen kommer til at være en betydelig anlægsaktivitet inden for den nærmeste fremtid. Steder som ydermere har et bagland, der vil være i stand til, og nyde godt af at servicere det øgede aktivitetsniveau. Projektet skal, foruden at bidrage til samfundsdebatten, fungere som et oplysende værktøj for en fremadrettet dialog med et antal danske landdistriktskommuner, der selv står med denne dobbelte udfordring.

Det er med denne kombination vores håb at bidrage med en holistisk tankegang der sammentænker det økonomiske med det landskabelige – en stemme, som vi ikke finder repræsenteret i samfundsdebatten i dag. Projektet skal dels ses i forlængelse af Naturstyrelsens forsøgsordning med de 10 første undtagelser for strandbeskyttelseslinjen i Danmark, og dels skal det ses i lyset af den nye planlovs ønske om at etablere yderligere 0 – 15 undtagelser med henblik på at styrke den danske kyst- og naturturisme i endnu højere grad.

 

Information:

  • Sted: Danmark
  • Type: Kortlægning
  • Periode: 2017
  • Datagrundlag: Kystdirektoratets Kystanalyse 2016
  • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Anna Maria Indrio, Jacob Bredahl, Sarah Lassen
  • Projektet er udført med støtte fra Dreyers Fond.
 

Projektet skal ligeledes ses i forlængelse af tegnestuens eget fokus på destinationsudvikling, herunder kvalificeringen af den omstilling, som de danske landdistrikter står over for. En omstilling, hvor kommunerne skal genopfinde sig selv for at retfærdiggøre deres individuelle overlevelse uden samtidig at give køb på de landskabelige og kulturhistoriske værdier, som områderne fremadrettet skal leve af.

Projektet baserer sig på et ønske om at optimere de totaløkonomiske investeringer i områderne. Ikke mindst fordi netop disse områder har en manglende mulighed for at tiltrække investeringer på almindelig vis i stor skala, hvorfor det er interessant at kigge på de investeringer, der nødvendigvis skal finde sted i forvejen.

Tankegangen tager udgangspunkt i de enorme fremtidige anlægsomkostninger, der knytter sig til de store tekniske kystsikringsanlæg, men udnytter samtidig lejligheden til at udforme disse tekniske nødvendigheder på en ny og anderledes måde, således at de samtidig tilvejebringer en pallet af rekreative oplevelser, der kan tiltrække udefrakommende turister og puste nyt liv i de bagvedliggende kystbyer.

En tankegang, der kan bane vejen for nye rekreative tilbud og kvaliteter, der styrker det lokale, kystnære turismeudbud. Samtidigt bliver deres placering præciseret, og dermed aflaster det samlede indgreb særligt sårbare landskabsområder.